2009

  1    

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 174662 - 2009 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nie  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) Nazwa i adres Nazwa: Miejska Galeria Sztuki w Łodzi Adres pocztowy: ul. H. Sienkiewicza 44 Miejscowość: ŁÓDŹ Kod pocztowy: 90-009 Województwo: łódzkie ...

Czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. przetargu na: wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej i konserwatorskiej, projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania pt. Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne willi Kindermanna w Łodzi, ul. Wólczańska 31/33 realizowane przez Miejską Galerię Sztuki.

działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje:

w związku z wyrokiem w sprawie numer UZP/KIO/917/09 z dnia 29.07.09 dokonano ponownej oceny złożonych ofert. Jako najkorzystniejszą komisja przetargowa wybrała o...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamieszczanie obowiązkowe   Ogłoszenie dotyczy  Zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) Nazwa i adres Nazwa: Miejska Galeria Sztuki Adres pocztowy: ul. H. Sienkiewicza 44 Miejscowość: ŁÓDŹ Kod pocztowy: 90-009 Województwo: łódzkie Tel.: 0/42 674-10-59 Faks: 0/42 676-03-85 Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada): 
www.miejskagaleria.lodz.pl

I. 2) Rodzaj zamawiającego
Inny (proszę określić): instytucja kultu...

Czytaj więcej
  1