Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 174662 - 2009 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nie 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) Nazwa i adres

Nazwa: Miejska Galeria Sztuki w Łodzi

Adres pocztowy: ul. H. Sienkiewicza 44

Miejscowość: ŁÓDŹ

Kod pocztowy: 90-009

Województwo: łódzkie

Tel.: 0/42 674-10-59

Faks: 0/42 676-03-85


I. 2) Rodzaj zamawiającego
Inny: instytucja kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. 1) Określenie przedmiotu zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej i konserwatorskiej, projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania pt.: Prace konserwatorskie, restauratorskie i  modernizacyjne Willi Kindermanna w Łodzi, ul. Wólczańska 31/33 , realizowane przez Miejską Galerię Sztuki

II.1.2) Rodzaj zamówienia

Usługi  

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej i konserwatorskiej projektowo-kosztorysowej obejmującą:

  1. Prace przedprojektowe,

  2. Projekt budowlano-wykonawczy (PB + PW) wielobranżowy.

  3. Projekt prac konserwatorskich i restauratorskich wraz z technologią ich wykonania

Zamówieniem objęty jest obiekt istniejący, zabytkowy, użyteczności publicznej tj. willa usytuowana przy ul. Wólczańskiej 31/33 w Łodzi.
Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków Łodzi pod nr A/30, decyzja z dnia 20.01.1971 r.
Obiekt powstał na początku XX wieku w 1903 roku.
Powierzchnia zabudowy - 289,16 m2.
Kubatura budynku w obrysie zewnętrznym - 4 408,00 m3

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

Słownik główny

Główny przedmiot

71.22.00.00-6

Dodatkowe przedmioty

71.32.00.00-7

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części:

326.670,00 PLN

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.09.2009

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum Arkona & Archikwant, ul. Wierzbowa 3, 41-493 Bytom, 
Polska / woj. śląskie

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄ-CYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej ofert: 326.670,00
Oferta z najniższą ceną: 326.670,00
Oferta z najwyższą ceną: 365.260,00
Waluta: PLN

Podmiot udostępniający informację Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
Osoba która odpowiada za treść Elżbieta Fuchs
Osoba która wprowadziła dane Bogusław Janowski
Data wytworzenia informacji 2009-09-30
Data udostępnienia informacji w BIP 2009-09-30
Data ostatniej modyfikacji 2012-06-28
Liczba odwiedzin 2755
Rejestr zmian Drukuj