Ogłoszenie o zamówieniu

Zamieszczanie obowiązkowe

 

Ogłoszenie dotyczy

 Zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa i adres

Nazwa: Miejska Galeria Sztuki

Adres pocztowy: ul. H. Sienkiewicza 44

Miejscowość: ŁÓDŹ

Kod pocztowy: 90-009

Województwo: łódzkie

Tel.: 0/42 674-10-59

Faks: 0/42 676-03-85

Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada): 
www.miejskagaleria.lodz.pl


I. 2) Rodzaj zamawiającego
Inny (proszę określić): instytucja kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II. 1) Określenie przedmiotu zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej i konserwatorskiej, projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania pt.: Prace konserwatorskie, restauratorskie i  modernizacyjne Willi Kindermanna w Łodzi, ul. Wólczańska 31/33 , realizowane przez Miejską Galerię Sztuki

II.1.2) Rodzaj zamówienia

Usługi  

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej i konserwatorskiej projektowo-kosztorysowej obejmującą:

 1. Prace przedprojektowe,

 2. Projekt budowlano-wykonawczy (PB + PW) wielobranżowy.

 3. Projekt prac konserwatorskich i restauratorskich wraz z technologią ich wykonania

Zamówieniem objęty jest obiekt istniejący, zabytkowy, użyteczności publicznej tj. willa usytuowana przy ul. Wólczańskiej 31/33 w Łodzi.
Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków Łodzi pod nr A/30, decyzja z dnia 20.01.1971 r.
Obiekt powstał na początku XX wieku w 1903 roku.
Powierzchnia zabudowy - 289,16 m2.
Kubatura budynku w obrysie zewnętrznym - 4 408,00 m3

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

Słownik główny

Główny przedmiot

71220000-6

Dodatkowe przedmioty

71320000-7

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (jeżeli dotyczy):

nie

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy):

nie

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających (dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego):

nie

II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania**

Okres w miesiącach: 5

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy):
Każdy Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania musi wnieść wadium przetargowe w wysokości: 4 000,00 zł ( słownie zł cztery tysiące). Wpłacona przez Wykonawcę kwota wadium powinna również uwzględniać ewentualne koszty związane z prowizją bankową za przelew kwoty wadium na konto wskazane przez Zamawiającego.

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia ostatecznego terminu składania ofert tj. do dnia 16.06.2009 do godz. 10.00

* W przypadku odmiennych dla poszczególnych części zamówienia postanowień dotyczących czasu trwania zamówienia lub terminu wykonania lub kryteriów oceny ofert, zamawiający wypełnia załącznik I.
** Można nie wypełniać pkt. II. 2, jeżeli przewidziano odmienne postanowienia dla części zamówienia. 

III.2) Warunki Udziału

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy tj.

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

W niniejszym postępowaniu zamawiający wymaga, aby Wykonawca:

- wykazał się w okresie ostatnich trzech lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie- wykonaniem 3 usług - projektów w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków i w tym przynajmniej 1 o kubaturze min. 4 000 m3, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie.
W przypadku Wykonawców, którzy realizowali usługi w innych walutach niż PLN, Zamawiający przeliczy wartość netto tych usług po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu.
- przedstawił wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 
Warunkiem jest dysponowanie 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe techniczne, mającą przynajmniej 5-letnie doświadczenie przy projektowaniu architektonicznym m.in. przy obiektach zabytkowych, posiadającą uprawnienia do projektowania, 
1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe techniczne, mającą przynajmniej 5-letnie doświadczenie przy projektowaniu instalacji elektrycznych, posiadającą uprawnienia do projektowania
1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe techniczne, mającą przynajmniej 5-letnie doświadczenie przy projektowaniu instalacji wod-kan, c.o., posiadającą uprawnienia do projektowania, 
1 osobą posiadającą wykształcenie specjalistyczne w zakresie prac konserwatorskich, mającą przynajmniej 10- letnie doświadczenie przy tworzeniu programów prac konserwatorskich.
Wykonawca przedstawi dokumenty stwierdzające, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień .

Dla potwierdzenia posiadania wymaganych uprawnień należy załączyć dokumenty potwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, a w odniesieniu do programu-projektu prac konserwatorskich i restauratorskich dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (DZ.U. 2004 r. Nr 150, poz. 1579),

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w pkt .6 specyfikacji. Z treści wymaganych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):

A. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
2) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

B. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów:
1) - wykazu z okresu ostatnich trzech lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w  tym okresie -  3 usług - projektów w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków i w tym przynajmniej 1 o kubaturze min. 4 000 m3, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie, wg 
Załącznika nr 4 do SIWZ.
2 ) wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, uwzględniającego 1 osobę posiadającą wykształcenie wyższe techniczne, mającą przynajmniej 5-letnie doświadczenie przy projektowaniu architektonicznym, m.in. przy obiektach zabytkowych posiadającą uprawnienia do projektowania, 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe techniczne, mającą przynajmniej 5-letnie doświadczenie przy projektowaniu instalacji elektrycznych, posiadającą uprawnienia do projektowania i 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe techniczne, mającą przynajmniej 5-letnie doświadczenie przy projektowaniu instalacji wod-kan i c.o , posiadającą uprawnienia do projektowania i 1 osobą posiadającą wykształcenie specjalistyczne w zakresie prac konserwatorskich, mającą przynajmniej 10-letnie doświadczenie przy tworzeniu programów prac konserwatorskich wg 
Załącznika nr 5 do SIWZ.

3) stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ.

Informacja dla wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie A. ppkt. 1), 2) SWIZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. A, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumentu dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4-8 ustawy

3) Dokumenty, o których mowa w powyższej informacji ust. 1 pkt. a) i c) oraz ust 2 , powinny być wstawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dokument, o którym mowa w pkt. 1b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyższej informacji ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Informacja o formie w jakiej należy składać dokumenty.

 1. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Potwierdzenie dokumentu za zgodność z oryginałem musi zawierać sformułowanie Za zgodność z oryginałem lub podobne, datę poświadczenia oraz podpis i pieczęć imienną osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy (jeśli Wykonawca się nią posługuje lub w przypadku jej braku czytelny podpis) lub inny podpis umożliwiający identyfikację osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy - na każdej zapisanej stronie dokumentu.

 2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

Informacja dla wykonawców, którzy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

 1. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Należy przedłożyć pełnomocnictwo wraz z ofertą. Wszelka korespondencja oraz rozliczenie dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązani są przed podpisaniem umowy zawrzeć umowę regulującą współpracę tych wykonawców.
  a. Oświadczenie, o którym mowa w załączniku nr 2 (Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy prawo zamówień publicznych) podpisuje pełnomocnik.
  b. Oświadczenie, o którym mowa w załączniku nr 2a (Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu określone w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy prawo zamówień publicznych), każdy z Wykonawców podpisuje oddzielnie.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia wymagania wynikające z art.22 ust.1pkt. 1-4 ustawy - prawo zamówień publicznych do oferty zobowiązany jest dołączyć:

5) oświadczenie - Załącznik nr 2 i 2a do SIWZ,

DOKUMENTY WYMIENIONE W PKT. 6 SIWZ WYKONAWCY SKŁADAJĄ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PKT. 5 SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)

Liczba wykonawców

IV. 2) Kryteria OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert***

Najniższa cena 


X

 

 

 

 

Kryteria

Znaczenie

 

1. Cena

100%

 

 

 

 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

nie

 

 

 

 

 

*** Można nie wypełniać pkt. IV. 2.1, jeżeli przewidziano odmienne postanowienia dla części zamówienia.

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.miejskagaleria.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać także pod adresem: Miejskiej Galerii Sztuki, ul. H. Sienkiewicza 44 w Łodzi, w sekretariacie.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy

IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert (jeżeli dotyczy):
Data: 16/06/2009 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00
Miejsce: Miejska Galeria Sztuki w Łodzi. , ul. H. Sienkiewicza 44

IV.3.5) Termin związania ofertą
Okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.3.6) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy 

IV.3.7) Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy 

IV.3.8) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy 

IV.3.9) Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy 

IV.3.10) Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy

IV.3.11) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy

IV.3.12) Termin otwarcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy 
 


W związku z otrzymanym w dniu 5.06.09 zapytaniem ofertowym do pkt. 3.6. ppkt 7 SIWZ:

Czy można złożyć kosztorysy inwestorskie i przedmiary w innym programie kosztorysowym niż NORMA?
Czy kosztorysy i przedmiary mogą być utworzone np. w ZUZI?

informuję, iż kosztorysy inwestorskie i przedmiary można złożyć także w innym programie kosztorysowym aniżeli NORMA. Projekty, kosztorysy i przedmiary powinny być dostarczone do Zamawiającego jedynie w formatach pdf.

Elżbieta Fuchs
Dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi

 


W odpowiedzi na następujące pytania nadesłane w dniu 9.06.2009:

1. Czy dyplomowany konserwator może być podwykonawcą i czy jego dorobek liczy się jako dorobek startującej ekipy?

2. Czy jedną z 3 prac, którymi ma się wykazać wykonawca, może być praca wykonana w obiekcie zabytkowym w 2005 roku?

3. W spisie projektów koniecznych do wykonania nie znalazł się projekt instalacji hydrantowej wewnętrznej, czy to oznacza że taka instalacja istnieje i Inwestor nie zamierza jej adaptować do potrzeb projektu modernizacji?

4. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem instalacji gaśniczej np. pianowej i w jakich pomieszczeniach życzy sobie aby ją zastosować?

5.Czy termin wykonania zamówienia zawiera w sobie także termin uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę?

informuję;

Ad.1 Dyplomowany konserwator może być podwykonawcą, jeśli spełnia warunki określone w pkt. 5.2 SIWZ.

Ad.2 Praca wykonana w obiekcie zabytkowym w roku 2005 nie może być uznana w kontekście opisu warunków udziału w postępowaniu zawartych w pkt. 5.2 SIWZ.

Ad.3 i Ad.4 Wszelkie szczegółowe rozwiązania w tym zakresie zostaną określone na podstawie operatu p.pożarowego obiektu, który jest elementem prac przedprojektowych, wchodzących w zakres przedmiotowego zamówienia - pkt.3.1 SIWZ.

Ad.5 Termin wykonania zamówienia dotyczy także uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę - załącznik nr 6 §2 pkt.9 SIWZ.

Elżbieta Fuchs
Dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi
Łódź, 2009-06-10

PLIKI DO POBRANIA

Podmiot udostępniający informację Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
Osoba która odpowiada za treść Elżbieta Fuchs
Osoba która wprowadziła dane Bogusław Janowski
Data wytworzenia informacji 2009-06-02
Data udostępnienia informacji w BIP 2009-06-02
Data ostatniej modyfikacji 2012-06-28
Liczba odwiedzin 2866
Rejestr zmian Drukuj