2012

  1    

Ogłoszenie o zamówieniu – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Galeria Sztuki w Łodzi , ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 674 10 59, faks 0-42 676 03 85. Adres strony internetowej zamawiającego: www.mgslodz.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka kultury. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przet...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane

Roboty uzupełniające do zamówienia podstawowego dotyczącego zadania pn.: Remont konserwatorski i przebudowa Willi Kindermanna przy ul. Wólczańskiej 31/33 w Łodzi wraz z przebudową infrastruktury zewnętrznej dla realizacji zadania pn.: Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne w Willi Kindermanna realizowane przez Miejską Galerię Sztuki.
Numer ogłoszenia: 242077 - 2012; data zamieszczenia: 15.11.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszen...

Czytaj więcej
  1