2016

  1    

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi

Łódź: Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w art. 11 ust. 8 PZP, którego przedmiotem są: Usługi ochrony osób i mienia w budynkach Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi
Numer ogłoszenia: 19542 - 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 5224 - 2016r. Czy w Biuletynie Zamówień Public...

Czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Oznaczenie sprawy: MGSŁ/1/2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na:
Usługi ochrony osób i mienia w budynkach Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi: Ośrodek Propagandy Sztuki, Łódź, ul. Sienkiewicza 44 oraz Galeria Willa, Łódź, ul. Wólczańska 31 Szanowni Państwo,
Działając na podstawie art. 39-46 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zwana. dalej ustawą PZP. Uprzejmie informuję: 1.  Jako najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę KONCESJONOWANE BIURO OC...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Galeria Sztuki w Łodzi,
ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź, woj. łódzkie,
tel. 42 674 10 59, faks 42 676 03 85. Adres strony internetowej zamawiającego: www.mgslodz.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieogr...

Czytaj więcej
  1