Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane

Łódź: Roboty uzupełniające do zamówienia podstawowego dotyczącego zadania pn.: Remont konserwatorski i przebudowa Willi Kindermanna przy ul. Wólczańskiej 31/33 w Łodzi wraz z przebudową infrastruktury zewnętrznej dla realizacji zadania pn.: Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne w Willi Kindermanna realizowane przez Miejską Galerię Sztuki.
Numer ogłoszenia: 249488 - 2013; data zamieszczenia: 27.06.2013
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź,
woj. łódzkie, tel. 42 674 10 59, faks 42 676 03 85.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytucja kultury.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty uzupełniające do zamówienia
podstawowego dotyczącego zadania pn.: Remont konserwatorski i przebudowa Willi Kindermanna przy ul. Wólczańskiej 31/33 w Łodzi wraz z przebudową infrastruktury zewnętrznej dla realizacji zadania pn.: Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne w Willi Kindermanna realizowane przez Miejską Galerię Sztuki..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty uzupełniające do zamówienia podstawowego dotyczącego zadania pn.: Remont konserwatorski i przebudowa Willi Kindermanna przy ul. Wólczańskiej 31/33 w Łodzi wraz z przebudową infrastruktury zewnętrznej dla realizacji zadania pn.: Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne w Willi Kindermanna realizowane przez Miejską Galerię Sztuki.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.21.23.50-4.
 
SEKCJA III: PROCEDURA
 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
CIAŁBUD Wiesław Ciałkowski, Ciemne 17, 05-250 Radzymin, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 164067,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ
CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 201802,90
  • Oferta z najniższą ceną: 201802,90 / Oferta z najwyższą ceną: 201802,90
  • Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.
zamówienie uzupełniające przewidziane w postępowaniu o zamówienie publiczne dla zadania
podstawowego pn.: Remont konserwatorski i przebudowa Willi Kindermanna przy ul. Wólczańskiej 31/33 w Łodzi wraz z przebudową infrastruktury zewnętrznej dla realizacji zadania pn.: Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne w Willi Kindermanna realizowane przez Miejską Galerię Sztuki w Łodzi zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6
Podmiot udostępniający informację Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
Osoba która odpowiada za treść Elżbieta Fuchs
Osoba która wprowadziła dane Bogusław Janowski
Data wytworzenia informacji 2013-06-27
Data udostępnienia informacji w BIP 2013-06-27
Data ostatniej modyfikacji 2013-06-27
Liczba odwiedzin 1832
Rejestr zmian Drukuj