Ogłoszenie o zamówieniu – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa i adres:
Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
ul. H. Sienkiewicza 44
90-009 Łódź, woj. łódzkie
tel. 42 674 10 59, faks 42 676 03 85
Adres strony internetowej zamawiającego:
www.miejskagaleria.lodz.pl

I. 2) Rodzaj zamawiającego:
Inny: instytucja kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. 1) Określenie przedmiotu zamówienia:

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla realizacji zadania: Remont konserwatorski i przebudowa Willi Kindermanna przy ul. Wólczańskiej 31/33 w Łodzi wraz z przebudową infrastruktury zewnętrznej dla realizacji zadania pn.: Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne Willi Kindermanna w Łodzi, ul. Wólczańska 31/33 realizowane przez Miejską Galerię Sztuki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 1. Przedmiot zamówienia Pełnienie obowiązków inwestora zastępczego dla realizacji inwestycji: Remont konserwatorski i przebudowa Willi Kindermanna przy ul. Wólczańskiej 31/33 w Łodzi wraz z przebudową infrastruktury zewnętrznej dla realizacji zadania pn.: Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne Willi Kindermanna w Łodzi, ul. Wólczańska 31/33 realizowane przez Miejską Galerię Sztuki.
  Szczegółowy zakres inwestycji zawierają dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i prac konserwatorskich i restauratorskich, zamieszczone pod adresem internetowym
  http://www.miejskagaleria.lodz.pl/galeria/bip.html
  Zakładka Zamówienia publiczne
 2. Zakres przedmiotowy usług Zadaniem Wykonawcy jest przede wszystkim:
  1. Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru zgodnie z polskim prawem budowlanym;
  2. Zarządzanie finansowe i administrowanie zadaniami na roboty wymienione w pkt 1 (w tym opiniowanie w zakresie wykonania robót dodatkowych mających wpływ na wartość Kontraktu na roboty);
  3. Prowadzenie pełnego wielopoziomowego nadzoru nad robotami, budowlanymi, pracami konserwatorskimi i restauratorskimi w szczególności w zakresie zgodnym z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego i przepisów w tym zakresie obowiązujących. Nadzór powinien być prowadzony przez zespół specjalistów branżowych posiadających odpowiednie uprawnienia przewidziane przepisami polskiego Prawa Budowlanego i Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych;
  4. Współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień Umowy na roboty budowlane, prace konserwatorskie i restauratorskie;
  5. Utrzymanie bieżącej komunikacji pomiędzy Wykonawcą robót a Zamawiającym;
  6. Informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących problemach oraz problemach przewidywanych i podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub/i naprawczych dla ich przezwyciężenia;
  7. Wykonywanie wszystkich innych czynności nie wymienionych wyżej, które będą konieczne do prawidłowej realizacji Inwestycji oraz zabezpieczających interesy Zamawiającego.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.52.00.00-9, 71.54.10.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Zakończenie: 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wadium:
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium.

III.2) Zaliczki:
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca winien wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał:

 • co najmniej 1 usługę, której przedmiotem było pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla realizacji inwestycji w zakresie robót budowlanych o wartości co najmniej 4.500.000,00 PLN oraz prac konserwatorskich i restauratorskich o wartości co najmniej 1.000.000,00 PLN w obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać dysponowanie co najmniej:

 • 1 osobą na stanowisku Inspektora Nadzoru Inwestorskiego posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
 • jedną osobą na stanowisku Inspektora Nadzoru Inwestorskiego posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
 • jedną osobą na stanowisku Inspektora Nadzoru Inwestorskiego posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
 • jedną osobą na stanowisku Inspektora Nadzoru Inwestorskiego posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi.

które odbyły co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z § 24 rozporządzenia MKiDN z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U.11.165.987).

 • jedną osobę na stanowisku specjalisty ds. finansowo-księgowych, posiadającą wykształcenie wyższe kierunkowe i co najmniej 2 letnią praktykę na tego rodzaju stanowisku.

Uwaga:

 1. Uprawnienia budowlane, o których mowa wyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm.)
 2. Dopuszcza się uprawnienia równoważne – dla osoby, która posiada uzyskane przed dniem wejścia ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, uprawnienia lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowała uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
 3. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 ustawy z dnia 12 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 r. Nr 63, poz. 394 ze zm.).

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.4) Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) Inne dokumenty
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
W odniesieniu do dokumentu, o którym mowa w pkt. IV.4.3.1: jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w pkt 10.4.1 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio dla miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług (np. referencje, protokoły odbioru, itp.).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia przetarg nieograniczony.

IV.2) Kryteria oceny ofert
IV.2.1) Kryteria oceny ofert najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) Zmiana umowy
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Istotna zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której został wybrany Inwestor Zastępczy możliwa jest wyłącznie w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności i w zakresie określonym poniżej:

 1. w przypadku wstrzymania lub opóźnienia prac, z uwagi na wystąpienie okoliczności niezależnych od Inwestora Zastępczego, nastąpi przedłużenie terminu realizacji umowy o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu tych prac;
 2. w przypadku zmiany terminu realizacji umowy o roboty budowlane i prace konserwatorskie i restauratorskie nastąpi przedłużenie terminu świadczenia zastępstwa inwestorskiego o okres odpowiadający zawieszeniu lub opóźnieniu robót budowlanych i prac konserwatorskich i restauratorskich;
 3. w przypadku, gdy nastąpi zmiana podwykonawcy, który na etapie składania ofert został wskazany przez Inwestora Zastępczego jako podmiot trzeci z potencjału, z którego Inwestor Zastępczy skorzystał w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu; zmiana w tym przypadku będzie dopuszczalna jeżeli Inwestor Zastępczy wykaże, że nowy podwykonawca posiada nie mniejszy potencjał niż dotychczasowy podwykonawca. Ocena spełniania warunków jest na dzień zmiany.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowanej okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi od Zamawiającego jak i Inwestora Zastępczego, w szczególności konieczności przesunięcia terminu przekazania placu budowy, udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających, oraz okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy takich jak warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury uniemożliwiające lub utrudniające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, które zostały udokumentowane (zapisane w dzienniku budowy) i których wystąpienie wpływa na zmianę terminu wykonania remontu konserwatorskiego i przebudowy Willi Kindermanna stanowiących przedmiot umowy z wykonawcą robót budowlanych i prac konserwatorskich i restauratorskich. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.miejskagaleria.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
ul. H. Sienkiewicza 44
90-009 Łódź

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
22.09.2011, godzina 11:30,
miejsce:
Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
ul. H. Sienkiewicza 44
90-009 Łódź

IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

Podmiot udostępniający informację Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
Osoba która odpowiada za treść Irena Wawrzecka
Osoba która wprowadziła dane Bogusław Janowski
Data wytworzenia informacji 2011-09-14
Data udostępnienia informacji w BIP 2011-09-14
Data ostatniej modyfikacji 2012-06-28
Liczba odwiedzin 2278
Rejestr zmian Drukuj