Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 289234 – 2011 r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa i adres:
Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
ul. H. Sienkiewicza 44
90-009 Łódź, woj. łódzkie
tel. 42 674 10 59, faks 42 676 03 85

I. 2) Rodzaj zamawiającego:
Inny: instytucja kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla realizacji zadania: Remont konserwatorski i przebudowa Willi Kindermanna przy ul. Wólczańskiej 31/33 w Łodzi wraz z przebudową infrastruktury zewnętrznej dla realizacji zadania pn.: Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne Willi Kindermanna w Łodzi, ul. Wólczańska 31/33 realizowane przez Miejską Galerię Sztuki.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiot zamówienia Pełnienie obowiązków inwestora zastępczego dla realizacji inwestycji: Remont konserwatorski i przebudowa Willi Kindermanna przy ul. Wólczańskiej 31/33 w Łodzi wraz z przebudową infrastruktury zewnętrznej dla realizacji zadania pn.: Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne Willi Kindermanna w Łodzi, ul. Wólczańska 31/33 realizowane przez Miejską Galerię Sztuki. Szczegółowy zakres inwestycji zawierają dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i prac konserwatorskich i restauratorskich, zamieszczone pod adresem internetowym
  http://www.miejskagaleria.lodz.pl/galeria/bip.html
  Zakładka Zamówienia publiczne
 2. Zakres przedmiotowy usług Zadaniem Wykonawcy jest przede wszystkim:
  1. Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru zgodnie z polskim prawem budowlanym;
  2. Zarządzanie finansowe i administrowanie zadaniami na roboty wymienione w pkt 1 (w tym opiniowanie w zakresie wykonania robót dodatkowych mających wpływ na wartość Kontraktu na roboty);
  3. Prowadzenie pełnego wielopoziomowego nadzoru nad robotami, budowlanymi, pracami konserwatorskimi i restauratorskimi w szczególności w zakresie zgodnym z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego i przepisów w tym zakresie obowiązujących. Nadzór powinien być prowadzony przez zespół specjalistów branżowych posiadających odpowiednie uprawnienia przewidziane przepisami polskiego Prawa Budowlanego i Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych;
  4. Współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień Umowy na roboty budowlane, prace konserwatorskie i restauratorskie;
  5. Utrzymanie bieżącej komunikacji pomiędzy Wykonawcą robót a Zamawiającym;
  6. Informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących problemach oraz problemach przewidywanych i podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub/i naprawczych dla ich przezwyciężenia;
  7. Wykonywanie wszystkich innych czynności nie wymienionych wyżej, które będą konieczne do prawidłowej realizacji Inwestycji oraz zabezpieczających interesy Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.52.00.00-9, 71.54.10.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony.

III.2) Informacje administracyjne
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego
ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) Data udzielenia zamówienia: 19.10.2011

IV.2) Liczba otrzymanych ofert: 4

IV.3) Liczba odrzuconych ofert: 2

IV.4) Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
MBJ Corporation Sp. z o.o.,
ul. Leonidasa 72 lok. 2,
02-239 Warszawa,
kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):
209.457,02 PLN

IV.6) Informacja o cenie wybranej oferty oraz o ofertach
z najniższą i najwyższą ceną
Cena wybranej oferty: 246.000,00 PLN
Oferta z najniższą ceną: 118.080,00 PLN
Oferta z najwyższą ceną: 429.270,00 PLN

Podmiot udostępniający informację Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
Osoba która odpowiada za treść Irena Wawrzecka
Osoba która wprowadziła dane Bogusław Janowski
Data wytworzenia informacji 2011-10-21
Data udostępnienia informacji w BIP 2011-10-21
Data ostatniej modyfikacji 2012-06-28
Liczba odwiedzin 2041
Rejestr zmian Drukuj