:: Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Miejska Galeria Sztuki w Łodzi przekazuje poniżej informacje dotyczące gromadzenia Państwa danych osobowych w związku z prowadzoną działalnością statutową:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, ul. Sienkiewicza 44,
  90-009 Łódź
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@mgslodz.pl
 3. Celem i podstawą przetwarzania zebranych danych osobowych jest realizacja działalności statutowej Miejskiej Galerii Sztuki obejmującej upowszechnianie sztuk plastycznych, działalność edukacyjną, gromadzenie i udostępnianie kolekcji dzieł sztuki zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych przez organy władzy publicznej lub podmioty działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może uniemożliwić współpracę.
 10. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.
 11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Zespół Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi

Miejska Galeria Sztuki W Łodzi