Nabór na stanowisko: Instruktor ds. edukacji

Miejska Galeria Sztuki w Łodzi ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Instruktor ds. edukacji

NAZWA i ADRES JEDNOSTKI:

Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź
tel.: +48 42 674 10 59
e-mail: kadry@mgslodz.pl

1) Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe – preferowane studia humanistyczne lub społeczne
 2. znajomość języka angielskiego
 3. doświadczenie oraz umiejętności pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi
 4. umiejętności w zakresie organizacji wydarzeń edukacyjnych, warsztatowych, szkoleniowych
  (w tym dotyczących kwestii budżetowych)

2) Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
  – atutem będzie znajomość historii sztuki i zjawisk kultury współczesnej
  – znajomość zjawisk i programów z zakresu edukacji wizualnej
  – kreatywność, terminowość, sumienność, umiejętność pracy pod presją czasu, punktualność, dobra organizacja pracy
 2. biegła znajomość obsługi komputera (pakiet biurowy Microsoft Office – Word, Excel, Power point)
 3. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność

3) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. realizacja strategii edukacyjno-dydaktycznej:
  – praca nad projektami edukacyjnymi Galerii, w tym przygotowywanie wniosków w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych
  – analiza i twórcze wykorzystywanie wzorców w tworzeniu programów edukacyjnych Galerii
  – realizacja zaplanowanych działań edukacyjnych m.in. warsztatów, prelekcji, spotkań
  – planowanie i zapewnienie materiałów niezbędnych do realizacji działań edukacyjnych
  – współpraca z instytucjami, autorami, mediami i innymi partnerami zewnętrznymi w zakresie realizacji  programu edukacyjnego
 2. tworzenie oferty edukacyjnej dostosowanej dla różnych grup wiekowych w tym także osób z niepełnosprawnościami i defaworyzowanymi społecznie
 3. współpracowanie z Administratorem strony internetowej MGSŁ w zakresie zmian dokonywanych w serwisie, tj. stworzenia/edycji, sposobów prezentacji treści, modyfikacji szaty graficznej itp.
 4. koordynacja innych zadań powierzonych przez bezpośredniego przełożonego
 5. stała współpraca z zespołami MGSŁ i innymi samodzielnymi pracownikami MGSŁ, w zakresie realizowanych przez nich działań statutowych

4) Oferujemy:

 1. pracę w kreatywnym i zgranym zespole
 2. miłą atmosferę
 3. stabilne zatrudnienie — umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 4. możliwość rozwoju zawodowego

5) Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny
 2. CV z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej
 3. kserokopie dyplomów poświadczających wykształcenie
 4. kserokopie świadectw pracy
 5. pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne
 6. pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisko, o które kandydat się ubiega

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej i przyszłych rekrutacji (zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

Przypominamy, że wszystkie oświadczenia składane przez kandydata muszą być przez niego podpisane.

Miejsce i termin składania ofert: wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44 w terminie do dnia 01.08.2022 r. do godz. 16.00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko pracy: instruktor ds. edukacji”.

Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Galeria Sztuki w Łodzi w Łodzi,
  ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych pod adresem: iod@mgslodz.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres obecnej rekrutacji i przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.


Data                                                                                                   Podpis

Podmiot udostępniający informację Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
Osoba która odpowiada za treść Małgorzata Celeda
Osoba która wprowadziła dane Bogusław Janowski
Data wytworzenia informacji 2022-07-15
Data udostępnienia informacji w BIP 2022-07-15
Data ostatniej modyfikacji 2022-07-15
Liczba odwiedzin 706
Rejestr zmian Drukuj