Ogłoszenie o zamówieniu – usługi

Zamawiający:
Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, ul. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź
tel. 42 674 10 59, faks 42 676 03 85.

Przedmiot postępowania:
Usługa ochrony osób i mienia w budynkach Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi.
Przez kompleksową ochronę rozumie się ochronę osób i mienia obejmującą cały teren znajdujący się we władaniu Zamawiającego wraz z wszelkimi budynkami znajdującymi się na tym terenie, ograniczony odpowiednio ogrodzeniem, a także wszelkie ruchomości znajdujące się w tym terenie oraz w budynkach.

Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu postępowania i stanowi jego integralną część.

W celu zapoznania się z obiektami Miejskiej Galerii Sztuki objętymi usługami należy zgłosić się do pana Władysława Jagiełły w dniu 13.01.2017r. w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza zapoznanie się przez Wykonawcę z obiektem Miejskiej Galerii Sztuki objętymi usługami w innym terminie we własnym zakresie.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4, 79714000-2

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Termin realizacji umowy: od 01.02.2017 do 31.01.2018 r.

Miejsce przeprowadzenia postepowania:
Miejskia Galeria Sztuki w Łodzi, ul. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź.

Terminy składania ofert:
Ofertę należy złożyć w Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi, w budynku Ośrodka Propagandy Sztuki,
przy ul. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź do dnia 18.01.2017 r. do godz. 10:00
Oferty nie będą przyjmowane po upływie powyższego terminu.

Terminy otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi, w budynku Ośrodka Propagandy Sztuki,
przy ul. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź w dniu 18.01.2017 r. o godz. 10:30

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest:
1) złożenie oferty na Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu wraz z załącznikami,
2) wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Dodatkowych informacji udziela Władysław Jagiełło pod numerem telefonu: (042) 674 10 59

Dokumenty niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:

Podmiot udostępniający informację Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
Osoba która odpowiada za treść Łukasz Pawelczyk
Osoba która wprowadziła dane Bogusław Janowski
Data wytworzenia informacji 2017-01-11
Data udostępnienia informacji w BIP 2017-01-11
Data ostatniej modyfikacji 2017-01-11
Liczba odwiedzin 1182
Rejestr zmian Drukuj