Specjalista ds. administracyjnych

NAZWA i ADRES JEDNOSTKI:
Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
ul. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź
tel.: +48 42 674 10 59
e-mail: kadry@mgslodz.pl

OKREŚLENIE STANOWISKA:
Specjalista ds. administracyjnych: praca w wymiarze 1/1 etat

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, ul. Sienkiewicza 44

RODZAJ UMOWY: umowa o pracę

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, preferowane  ekonomiczne, administracyjne, prawnicze
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz procedur przetargowych
 • samodzielność i dobra organizacja pracy
 • dobra znajomość obsługi komputera
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
 • odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii

 Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole
 • zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 • odpowiedzialność
 • obowiązkowość

Do zadań Specjalisty ds. administracyjnych należy w szczególności:

1. Nadzór nad ochroną i utrzymaniem budynków Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi

 • nadzór nad firmami sprawującymi czynności w zakresie dostaw, usług i serwisów gwarancyjnych odnośnie zabezpieczenia budynków Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi
  • prowadzenie spraw związanych z naprawami i zakupem wyposażenia
  • nadzorowanie terminowego wykonania przeglądów wszystkich systemów instalacji,  w tym elektrycznej, odgromowej, przeciwpożarowej i innych wymaganych prawem budowlanym w budynkach Galerii
  • prowadzenie spraw związanych z inwentaryzacją majątku Galerii
   (z wyłączeniem dzieł sztuki), w szczególności  prowadzenie ksiąg inwentarzowych pozostałych środków trwałych do 10.000,- zł.

2. Koordynacja i nadzór nad procedurami udzielania zamówień publicznych

 • przestrzeganie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • analiza prawidłowości funkcjonowania procedur zamówień publicznych w Galerii
 • współpraca z osobami przygotowującymi  wnioski o udzielenie zamówień zgodnie z ustawą Prawo Zmówień Publicznych i regulaminem udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych (PLN) równowartości kwoty 30 000,00 EURO
 • prowadzenie rejestrów zamówień publicznych
 • udział w komisjach przetargowych jako członek komisji
 • przygotowywanie oraz weryfikacja dokumentacji przetargowej

wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko  Specjalisty ds. administracyjnych  wraz  z listem motywacyjnym
 • życiorys (CV) zawierający klauzulę o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej  i przyszłych rekrutacji (zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)"

 • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe (kopie: dyplomów i ewentualnych  świadectw pracy)
 • pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne
 • pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisko, o które kandydat się ubiega
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzula przetwarzania danych osobowych.

Przypominamy, że wszystkie oświadczenia składane przez kandydata muszą być przez niego podpisane.

Miejsce i termin składania ofert:
Wymagane dokumenty należy złożyć  w sekretariacie  Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi,
ul. Sienkiewicza 44 w terminie do dnia  14.08.2018 r.  do godz. 1600, w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „nabór”.

__________________________________________________________________________________________

Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
  ul. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem: iod@mgslodz.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji
  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres obecnej rekrutacji i przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

 

Data                                                                                       Podpis

PLIKI DO POBRANIA

Podmiot udostępniający informację Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
Osoba która odpowiada za treść Małgorzata Celeda
Osoba która wprowadziła dane Bogusław Janowski
Data wytworzenia informacji 2018-07-17
Data udostępnienia informacji w BIP 2018-07-17
Data ostatniej modyfikacji 2018-09-10
Liczba odwiedzin 714
Rejestr zmian Drukuj