Nabór na stanowisko: Specjalista ds. dokumentacji

Miejska Galeria Sztuki w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista ds. dokumentacji

NAZWA i ADRES JEDNOSTKI:
Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
ul. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź
tel.: +48 42 674 10 59
e-mail: kadry@mgslodz.pl

OKREŚLENIE STANOWISKA:
Specjalista ds. dokumentacji: praca w wymiarze 1/1 etat

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, Galeria Re: Medium, ul. Piotrkowska 113

RODZAJ UMOWY: umowa o pracę

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe humanistyczne, preferowana historia sztuki
 • Znajomość ustaw i rozporządzeń z zakresu prawa archiwalnego, metodyki archiwalnej
 • Ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny co najmniej pierwszego stopnia
 • Znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
 • Odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku
 • Posiadanie nieposzlakowanej opinii
 • Doświadczenie zawodowe – minimum 2 lata w instytucjach kultury
 • Doświadczenie  w zakresie prowadzenia archiwum

Wymagania dodatkowe:

 • Umiejętność pracy w zespole
 • Cierpliwość, zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 • Odpowiedzialność
 • obowiązkowość
 • Atutem będzie znajomość języka angielskiego

Do zadań Specjalisty ds. dokumentacji należy w szczególności:

 • Gromadzenie i katalogowanie wydawnictw własnych i nadsyłanych wydawnictw artystycznych krajowych i zagranicznych
 • Gromadzenie i katalogowanie dokumentacji wystaw organizowanych przez Miejską Galerię Sztuki w Łodzi
 • Opracowywanie rocznych sprawozdań  z działalności merytorycznej
 • Prowadzenie archiwum zakładowego,  w tym w szczególności:
  1. Przejmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych na podstawie spisów zdawczo – odbiorczych
  2. Przechowywanie i przekazywanie dokumentacji stanowiącej materiały archiwalne (kategoria „A”) do właściwego archiwum państwowego
  3. Inicjowanie brakowania dokumentacji archiwalnej (Kategoria „B”), udział w komisyjnym jej brakowaniu oraz przekazywanie wybrakowanych materiałów na makulaturę
  4. Utrzymywanie stałych kontaktów z właściwym archiwum państwowym
  5. Opracowanie rocznego planu archiwum, a po zakończeniu każdego roku sprawozdania  z wykonanych prac
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie organizacji wystaw ze zbiorów Galerii
 • Poszukiwanie materiałów i praca badawcza nad historią Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na stanowisko Specjalisty ds. dokumentacji wraz z listem motywacyjnym
 • Życiorys (CV) – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.)”
 • Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe (kopie: dyplomów i ewentualnych świadectw pracy)
 • Pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne
 • Pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisko, o które kandydat się ubiega
 • Przypominamy, że wszystkie oświadczenia składane przez kandydata muszą być przez niego podpisane

Miejsce i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć  w sekretariacie  Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi, ul. Sienkiewicza 44 w terminie do dnia  25.01.2018 r.  do godz. 16 00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór”.

Podmiot udostępniający informację Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
Osoba która odpowiada za treść Małgorzta Celeda
Osoba która wprowadziła dane Bogusław Janowski
Data wytworzenia informacji 2018-01-09
Data udostępnienia informacji w BIP 2018-01-09
Data ostatniej modyfikacji 2018-01-09
Liczba odwiedzin 931
Rejestr zmian Drukuj