Nabór na stanowisko: Specjalista ds. dokumentacji

NAZWA i ADRES JEDNOSTKI:
Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
ul. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź
tel.: +48 42 674 10 59
e-mail: kadry@mgslodz. pl

OKREŚLENIE STANOWISKA:
Specjalista ds. dokumentacji:  praca w wymiarze 1/1 etat

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, Galeria Re: Medium, ul. Piotrkowska 113

RODZAJ UMOWY: umowa o pracę

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe
 • znajomość ustaw i rozporządzeń z zakresu prawa archiwalnego, metodyki archiwalnej
 • ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny co najmniej pierwszego stopnia lub doświadczenie na stanowisku archiwisty z gotowością podjęcia szkolenia opłaconego przez Instytucję.
 • znajomość obsługi komputera
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
 • odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii
 • dobrze widziane doświadczenie zawodowe w instytucjach kultury

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole
 • cierpliwość, zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 • odpowiedzialność
 • obowiązkowość
 • atutem będzie znajomość języka angielskiego

Do zadań Specjalisty ds. dokumentacji należy w szczególności:

 • Gromadzenie i katalogowanie wydawnictw własnych i nadsyłanych wydawnictw artystycznych krajowych i zagranicznych
 • Gromadzenie i katalogowanie dokumentacji wystaw organizowanych przez Miejską Galerię Sztuki w Łodzi.
 • Opracowywanie rocznych sprawozdań  z działalności merytorycznej.
 • Prowadzenie archiwum zakładowego,  w tym w szczególności:
 1. Przejmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych na podstawie spisów zdawczo – odbiorczych
 2. Przechowywanie i przekazywanie dokumentacji stanowiącej materiały archiwalne (kategoria „A”) do właściwego archiwum państwowego.
 3. Inicjowanie brakowania dokumentacji archiwalnej (Kategoria „B”), udział w komisyjnym jej brakowaniu oraz przekazywanie wybrakowanych materiałów na makulaturę.
 4. Utrzymywanie stałych kontaktów z właściwym archiwum państwowym
 5. Opracowanie rocznego planu archiwum, a po zakończeniu każdego roku sprawozdania  z wykonanych prac.
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie organizacji wystaw ze zbiorów Galerii.
 • Poszukiwanie materiałów i praca badawcza nad historią Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko  Specjalisty ds. dokumentacji  wraz  z listem motywacyjnym
 • życiorys (CV) zawierający klauzulę o treści:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej  i przyszłych rekrutacji (zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)"

 • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe (kopie: dyplomów i ewentualnych  świadectw pracy)
 • pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne
 • pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisko, o które kandydat się ubiega
 • Przypominamy, że wszystkie oświadczenia składane przez kandydata muszą być przez niego podpisane.

 

Miejsce i termin składania ofert:


Wymagane dokumenty należy złożyć   w sekretariacie  Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi, ul. Sienkiewicza 44 w terminie do dnia  17.09.2018 r.  do godz. 1600, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór”.

Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, ul. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych pod adresem:  iod@mgslodz.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres obecnej rekrutacji i przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

 

Data                                                                                      Podpis

PLIKI DO POBRANIA

Podmiot udostępniający informację Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
Osoba która odpowiada za treść Małgorzata Celeda
Osoba która wprowadziła dane Bogusław Janowski
Data wytworzenia informacji 2018-08-23
Data udostępnienia informacji w BIP 2018-08-23
Data ostatniej modyfikacji 2018-09-10
Liczba odwiedzin 1155
Rejestr zmian Drukuj