Ogłoszenie o zamówieniu – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Galeria Sztuki w Łodzi,
ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź, woj. łódzkie,
tel. 42 674 10 59, faks 42 676 03 85.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.mgslodz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w art. 11 ust. 8 PZP, którego przedmiotem są: Usługi ochrony osób i mienia w budynkach Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego
zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na stałej, bezpośredniej ochronie fizycznej budynku i mienia w dwóch budynkach Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi: - Ośrodek Propagandy Sztuki (Łódź, ul. Sienkiewicza 44) - całodobowo przez wszystkie dni tygodnia w układzie zmianowym przez jednego umundurowanego, wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, pracownika ochrony fizycznej, - Galeria Willa (Łódź, ul. Wólczańska 31) w godzinach od 18:00 do 8:00 przez wszystkie dni tygodnia w układzie zmianowym przez jednego umundurowanego, wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, pracownika ochrony fizycznej, w tym w szczególności: wartości pieniężnych, obiektów prezentowanych na wystawach, kolekcji dzieł sztuki, pracowników, interesantów i zwiedzających.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.40.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca potwierdzi wykonanie warunku, jeżeli wykaże że koncesję oraz zatrudniania pracowników ochrony w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa regulujących kwestię świadczenia usług ochrony osób i mienia.; Wykonawca potwierdzi wykonanie warunku, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej 7 (siedmioma) osobami, które będą wykonywać usługę w zakresie ochrony osób i mienia, wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
Ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez
Wykonawcę dokumentów i oświadczeń.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonywał z należytą
starannością co najmniej 3 usługi główne, których przedmiotem jest ochrona obiektów stanowiących
obiekty użyteczności publicznej, gdzie co najmniej jeden obiekt jest o powierzchni minimum 1.500
m2, wartości pieniężnych, pracowników i interesantów przez specjalistyczne uzbrojone formacje
ochronne oraz że zostały one wykonane lub są wykonywane należycie.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej 7 (siedmioma) osobami, które będą wykonywać usługę w zakresie ochrony osób i mienia, wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, że wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej
8.000.000 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub
licencje;
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 -
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11
ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2B ustawy Pzp, zobowiązany jest dołączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów (w oryginale) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów, na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 80%
2 - Liczba usług ochrony świadczona na rzecz instytucji kultury - 20%
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić do końca obowiązywania umowy, wyjątek stanowią: zmiany postanowień umowy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: w przypadku:
1) konieczności dokonania zmian adresu, zmian osób reprezentujących strony umowy itp.
2) wprowadzenia urzędowej zmiany stawki podatku VAT, co spowoduje zmianę wynagrodzenia brutto
Wykonawcy,
3) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca
niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.mgslodz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
www.mgslodz.pl lub w siedzibie Miejskiej Galerii Sztuki, Ośrodek Propagandy Sztuki w Łodzi,
ul. H. Sienkiewicza 44 Łódź, sekretariat pok. nr 3.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
15.01.2016 godzina 10:00, miejsce: siedziba Miejskiej Galerii Sztuki Łodzi - Ośrodek Propagandy Sztuki w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44, sekretariat pok. nr 3.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Podmiot udostępniający informację Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
Osoba która odpowiada za treść Elżbieta Fuchs
Osoba która wprowadziła dane Bogusław Janowski
Data wytworzenia informacji 2016-01-07
Data udostępnienia informacji w BIP 2016-01-07
Data ostatniej modyfikacji 2016-01-07
Liczba odwiedzin 1128
Rejestr zmian Drukuj