Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi

Łódź: Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w art. 11 ust. 8 PZP, którego przedmiotem są: Usługi ochrony osób i mienia w budynkach Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi
Numer ogłoszenia: 19542 - 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 5224 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź, woj. łódzkie,
tel. 42 674 10 59, faks 42 676 03 85.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka kultury.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Postępowanie prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w art. 11 ust. 8 PZP, którego przedmiotem są: Usługi ochrony osób i mienia w budynkach Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Usługa polegająca na stałej, bezpośredniej ochronie fizycznej budynku i mienia w dwóch budynkach Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi:
- Ośrodek Propagandy Sztuki (Łódź, ul. Sienkiewicza 44) - całodobowo przez wszystkie dni tygodnia w układzie zmianowym przez jednego umundurowanego, wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, pracownika ochrony fizycznej,
- Galeria Willa (Łódź, ul. Wólczańska 31) w godzinach od 18:00 do 8:00 przez wszystkie dni tygodnia w układzie zmianowym przez jednego umundurowanego, wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, pracownika ochrony fizycznej, w tym w szczególności: wartości pieniężnych, obiektów prezentowanych na wystawach, kolekcji dzieł sztuki, pracowników, interesantów i zwiedzających.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.40.00-2.
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.01.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Koncesjonowane Biuro Ochrony Magnum, Janusz Skonieczny,
ul. Dąbrowskiego 225/243, 93-231 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 127717,07 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ
CENĄ
Cena wybranej oferty: 124920,00
Oferta z najniższą ceną: 124920,00 / Oferta z najwyższą ceną: 169941,17
Waluta: PLN
Podmiot udostępniający informację Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
Osoba która odpowiada za treść Elżbieta Fuchs
Osoba która wprowadziła dane Bogusław Janowski
Data wytworzenia informacji 2016-01-28
Data udostępnienia informacji w BIP 2016-01-28
Data ostatniej modyfikacji 2016-01-28
Liczba odwiedzin 956
Rejestr zmian Drukuj