Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na usługę całodobowej ochrony fizycznej
osób i mienia w budynku Ośrodka Propagandy Sztuki w Łodzi, ul.
H.Sienkiewicza 44.
Numer ogłoszenia: 36320 - 2013; data zamieszczenia: 25.01.2013
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer
ogłoszenia w BZP: 526242 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź, woj. łódzkie,
tel. 0-42 674 10 59, faks 0-42 676 03 85.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka kultury.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w
budynku Ośrodka Propagandy Sztuki w Łodzi, ul. H.Sienkiewicza 44..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługa stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej budynku
Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi - Ośrodka Propagandy Sztuki w Łodzi w tym w szczególności: wartości
pieniężnych, obiektów prezentowanych na wystawach, kolekcji dzieł sztuki, pracowników interesantów i
zwiedzających. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy pomocy zatrudnionych przez siebie
licencjonowanych pracowników ochrony, wyposażonych w przewidziane prawem środki przymusu
bezpośredniego oraz profesjonalne, radiowe środki łączności, sprawował stałą, bezpośrednią ochronę osób i mienia w budynku Miejskiej Galerii Sztuki - Ośrodek Propagandy Sztuki w Łodzi przy ul.
Sienkiewicza 44. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stały całodobowy nadzór dyżurnego centrum
operacyjnego wraz z ewentualną interwencją grupy interwencyjnej. Ochrona fizyczna budynku odbywać się będzie całodobowo we wszystkie dni tygodnia.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.00.00-2.
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Koncesjonoane Biuro Ochrony Magnum, Janusz Skonieczny, ul. Dąbrowskiego 225/243, 93-231 Łódź,
kraj/woj. łódzkie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 247816,80 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 290919,60
Oferta z najniższą ceną: 290919,60 / Oferta z najwyższą ceną: 290919,60
Waluta: PLN.
Podmiot udostępniający informację Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
Osoba która odpowiada za treść Elżbieta Fuchs
Osoba która wprowadziła dane Bogusław Janowski
Data wytworzenia informacji 2013-01-25
Data udostępnienia informacji w BIP 2013-01-25
Data ostatniej modyfikacji 2013-01-25
Liczba odwiedzin 1972
Rejestr zmian Drukuj