Ogłoszenie o zamówieniu – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Galeria Sztuki w Łodzi , ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 674 10 59, faks 0-42 676 03 85.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mgslodz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w budynku Ośrodka Propagandy Sztuki w Łodzi, ul. H.Sienkiewicza 44..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Usługa stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej budynku Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi - Ośrodka Propagandy Sztuki w Łodzi w tym w szczególności: wartości pieniężnych, obiektów prezentowanych na wystawach, kolekcji dzieł sztuki, pracowników interesantów i zwiedzających. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy pomocy zatrudnionych przez siebie licencjonowanych pracowników ochrony, wyposażonych w przewidziane prawem środki przymusu bezpośredniego oraz profesjonalne, radiowe środki łączności, sprawował stałą, bezpośrednią ochronę osób i mienia w budynku Miejskiej Galerii Sztuki - Ośrodek Propagandy Sztuki w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 44. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stały całodobowy nadzór dyżurnego centrum operacyjnego wraz z ewentualną interwencją grupy interwencyjnej. Ochrona fizyczna budynku odbywać się będzie całodobowo we wszystkie dni tygodnia. Szczegółowy sposób sprawowania ochrony reguluje Załącznik nr 2 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca potwierdzi wykonanie warunku, jeżeli wykaże że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia (zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 02.07.2004r. Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz.1447 z późn.zm.) oraz ustawie o ochronie osób i mienia z dnia 22.08.1997r. (Dz. U. Nr 145 z 2005r. poz. 1221 z późn. zm.); Wykonawca potwierdzi wykonanie warunku, jeżeli wykaże, że pracownicy, którzy będą bezpośrednio wykonywać zamówienie, posiadają licencje I lub II stopnia potwierdzające wymagania kwalifikacyjne pracowników ochrony. Ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • u dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca potwierdzi wykonanie warunku, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej 3 usługi, których przedmiotem jest ochrona osób i mienia, realizowana w budynkach użyteczności publicznej, w tym co najmniej 1 usługę w obiektach instytucji kultury, każda o wartości co najmniej 150.000,00zł rocznie, oraz że zostały one wykonane należycie. Ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 5.1.3 SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca potwierdzi wykonanie warunku, jeżeli wykaże ,że posiada aktualne pozwolenie radiowe na używanie radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo odbiorczych pracujących w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego wydawane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej; Ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca potwierdzi wykonanie warunku, jeżeli wykaże , że dysponuje min. 4 osobami, które będą wykonywać usługę w zakresie ochrony osób i mienia, posiadającymi licencje I lub II stopnia potwierdzające wymagania i kwalifikacje pracowników ochrony Ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca potwierdzi wykonanie warunku, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - deliktowo kontraktowe w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 8. 000.000,00 zł. Ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 5.1.4 SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie Wykonawcy, o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 22 ustawy Kodeks pracy. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2B ustawy Pzp, zobowiązany jest dołączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów (w oryginale) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów, na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wypełniony formularz ofertowy, stanowiący Załącznik Nr 3 do SIWZ. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy dla osoby podpisującej ofertę, jeżeli nie wynika ono z dokumentów wymienionych w pkt. 7 niniejszego rozdziału. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, załączone pełnomocnictwo musi określać rodzaj czynności, do których upoważniony jest pełnomocnik, oraz do oferty należy złożyć dokumenty, z których będzie wynikało umocowanie Wykonawcy do udzielenia tego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Projekt umowy zaakceptowany poprzez podpisanie przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (Załącznik Nr 1 do SIWZ)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić do końca obowiązywania umowy, wyjątek stanowią: zmiany postanowień umowy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: w przypadku: 1) konieczności dokonania zmian adresu, zmian osób reprezentujących strony umowy itp. 2) wprowadzenia urzędowej zmiany stawki podatku VAT, co spowoduje zmianę wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 3) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mgslodz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.mgslodz.pl lub w siedzibie Miejskiej Galerii Sztuki, Ośrodek Propagandy Sztuki w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44 Łódź, sekretariat pok. nr 3..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.01.2013 godzina 11:00, miejsce: siedziba Miejskiej Galerii Sztuki Łodzi - Ośrodek Propagandy Sztuki w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44, sekretariat pok. nr 3..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Odpowiedź na pytanie do treści SIWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „Ochrona osób i mienia w budynku Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi – Ośrodek Propagandy Sztuki w Łodzi przy ul. H. Sienkiewicza 44 o numerze sprawy MGSŁ/2/2012

Działając na podstawie art.38 ust.1 pkt.3 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769 i 1101) zamawiający zawiadamia, że udziela odpowiedzi na pytanie

Pytanie

Poz. 3 SIWZ -W SIWZ w pkt.3 termin wykonania zamówienia wynosi 36 miesięcy (01.02.2013 – 31.012016) natomiast termin realizacji zamówienia we wzorze umowy – 12 miesięcy 01.02.2013 – 31.01.2013) W formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest sam wpisać termin realizacji zamówienia .Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie – przez jaki okres czasu ma być wykonywana usługa, która jest przedmiotem zamówienia ?

Odpowiedź

Usługa  będąca  przedmiotem zamówienia ma być wykonywana od dnia 01.02.2013 r. godz. 0.00 do dnia 31.01.2016 r. godz. 24.00. Łączny okres zamówienia wynosi 36 miesięcy.

Podmiot udostępniający informację Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
Osoba która odpowiada za treść Irena Wawrzecka
Osoba która wprowadziła dane Bogusław Janowski
Data wytworzenia informacji 2012-12-21
Data udostępnienia informacji w BIP 2012-12-21
Data ostatniej modyfikacji 2012-12-28
Liczba odwiedzin 2169
Rejestr zmian Drukuj