Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 241936 – 2011 r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa i adres:
Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
ul. H. Sienkiewicza 44
90-009 Łódź, woj. łódzkie
tel. 42 674 10 59, faks 42 676 03 85

I. 2) Rodzaj zamawiającego:
Inny: instytucja kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont konserwatorski i  przebudowa Willi Kindermanna przy ul. Wólczańskiej 31/33 w Łodzi wraz z przebudową infrastruktury zewnętrznej dla realizacji zadania pn.: Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne Willi Kindermanna w Łodzi, ul. Wólczańska 31/33 realizowane przez Miejską Galerię Sztuki.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
wykonanie robót budowlanych, wraz z dostawą materiałów i urządzeń niezbędnych do ich wykonania, wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz przebudowa infrastruktury technicznej i zagospodarowanie terenu Willi Kindermanna w Łodzi, ul. Wólczańska 31/33.
Zakres prac obejmuje:
– roboty ogólnobudowlane,
– zagospodarowanie terenu wraz z przyłączami
– instalacje sanitarne,
– instalacje elektryczne,
– instalacje teletechniczne i teleinformatyczne,
– instalacje przeciwpożarowe,
– instalacje wentylacji,
– prace konserwatorskie i restauratorskie
– oraz konserwacja wyposażenia i mebli.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.21.23.50-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony.

III.2) Informacje administracyjne
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego
ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) Data udzielenia zamówienia: 27.09.2011

IV.2) Liczba otrzymanych ofert: 5

IV.3) Liczba odrzuconych ofert: 0

IV.4) Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
CIAŁBUD Wiesław Ciałkowski,
Ciemne 17, 05-250 Radzymin,
kraj/woj. mazowieckie

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):
5.236.425,60 PLN

IV.6) Informacja o cenie wybranej oferty oraz o ofertach
z najniższą i najwyższą ceną
Cena wybranej oferty: 5.422.500,00 PLN
Oferta z najniższą ceną: 5.422.500,00 PLN
Oferta z najwyższą ceną: 7.284.489,24 PLN

Podmiot udostępniający informację Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
Osoba która odpowiada za treść Irena Wawrzecka
Osoba która wprowadziła dane Bogusław Janowski
Data wytworzenia informacji 2011-09-27
Data udostępnienia informacji w BIP 2011-09-27
Data ostatniej modyfikacji 2012-06-28
Liczba odwiedzin 1868
Rejestr zmian Drukuj