Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
o zamówienie publiczne


Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla realizacji zadania inwestycyjnego, którego przedmiotem jest: Remont konserwatorski i przebudowa Willi Kindermanna przy ul. Wólczańskiej 31/33 w Łodzi, wraz z przebudową infrastruktury zewnętrznej dla realizacji zadania pn.Prace, konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne w Willi Kindermanna, realizowane przez Miejską Galerię Sztuki w Łodzi”.

Zgodnie za art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, póz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje:
1. Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę
„MBJ Corporation” Sp. z o.o.,
02-239 Warszawa, ul. Leonidasa 72 lok.2.

Uzasadnienie wyboru:
Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż oferta w/w Wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.

Zestawienie ważnych ofert:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów w kryterium – cena

Razem

1.

MBJ Corporation Sp. z o.o.,
02-239 Warszawa, ul. Leonidasa 72 lok. 2.

100,0

100,0

2.

POI Sp. z o.o.,
88-100 Inowrocław, ul. Szeroka 1

85,6

85,6


Elżbieta Fuchs
Dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi 

Podmiot udostępniający informację Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
Osoba która odpowiada za treść Irena Wawrzecka
Osoba która wprowadziła dane Bogusław Janowski
Data wytworzenia informacji 2011-10-07
Data udostępnienia informacji w BIP 2011-10-07
Data ostatniej modyfikacji 2012-06-28
Liczba odwiedzin 1889
Rejestr zmian Drukuj